Regulamin składania zamówień

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem obsługi zamówień za pośrednictwem stron o adresach:
www.aclas-polska.pl i www.kasawirtual.pl (zwanych dalej Portalami) oraz za pomocą poczty elektronicznej
i kontaktów telefonicznych.

2. Administratorem Portali oraz Usługodawcą złożonych zamówień jest ACLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Bytomiu, ul. Kędzierzyńska 17A lok. 2, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000432762, NIP 6342808783, REGON 242917610, GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436, zwana dalej ACLAS.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Regulamin – niniejszy Regulamin.

b. Administrator – odpowiada za działanie Portali i obsługę użytkowników Portali, jest administratorem zasobów Portali oraz bazy danych użytkowników Portali, w tym administratorem danych osobowych użytkowników Portalu.

c. Wynajmujący – ACLAS, oferujący Usługi oraz ich obsługę za pomocą poczty elektronicznej
i telefonicznie.

d. Najemca – użytkownik Portali zamawiający Usługi i będący ich płatnikiem; Najemcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Najemca może być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

e. Wdrożenie – proces rejestracji i przygotowania kasy wirtualnej AC POS_V1 do pracy opisany w Załączniku
nr 1 do Umowy (OWU = Ogólne Warunki Umowy) pomiędzy ACLAS i Najemcą.

f. Dane Najemcy – dane gromadzone w Portalach i systemach ACLAS, takie jak: dane Najemcy (nazwa, adresy siedziby i do korespondencji, nr KRS lub CEIDG, NIP /EU VAT, telefony, adresy e-mail), imiona i nazwiska osób do kontaktu oraz osób uprawnionych do reprezentowania Najemcy lub wskazanych jako osoby upoważnione do działania w imieniu Najemcy i posiadających pełnomocnictwa do składania zamówień Usług i zawierania Umów, informacje o innych działaniach użytkownika Portali.

g. Składanie Zamówień – procedura rejestracji danych niezbędnych do zarejestrowania danych Najemcy
w systemie ACLAS, procedura jest opisana dalej w paragrafie 3 Regulaminu.

h. Zamówienie – Formularz Zamówienia na kasę wirtualną AC POS_V1 udostępniony jest na stronie głównej „www.kasawirtual.pl” oraz na podstronie „www.aclas-polska.pl/produkty/kasa-wirtualna-aclas-ac-pos_v1/

i. Usługa – usługa wymieniona w OWU w Załączniku nr 1. Wykaz usług obejmuje:

– obsłużenie Zamówienia złożonego poprzez Portale za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie;

– podpisanie papierowej formy Umowy pomiędzy Wynajmującym i Najemcą; Umowa wskazuje zasady udzielenia licencji na użytkowanie kasy wirtualnej AC POS_V1;

– zapłatę online za pośrednictwem kasy wirtualnej AC POS_V1 za zamówione świadczenia sposobami opisanymi przy wejściu do bramki elektronicznych płatności.

j. Umowa – OWU, której przedmiotem jest realizacja usługi/usług zamówionych za pośrednictwem Portali wraz
z towarzyszącymi jej Załącznikami.

4. Użytkownik Portali przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z tekstem Regulaminu, który dostępny jest na stronie głównej Portali.

5. Użytkownik Portali może w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu pobrać tekst Regulaminu i sporządzić jego wydruk.

6. Regulamin jest także dostępny w siedzibie ACLAS.

§2 Warunki korzystania z Portali

1. W celu prawidłowego korzystania z Portali wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przez Najemcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować
w zakresie niezbędnym do realizacji Usług.

2. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania
z sieci Internet, w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Portali w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń.

3. Wynajmujący i Najemca odpowiadają za zachowanie poufności pozyskanych i przekazanych danych.

§3 Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy na użytkowanie kasy wirtualnej AC POS_V1

1. Informacje o usługach podane na stronach Portali, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy na usługi za pośrednictwem Portali Najemca winien wypełnić formularz Zamówienia na stronie internetowej www.kasawirtual.pl lub www.aclas-polska.pl i dokonać wyboru Usługi albo Usług, związanych z użytkowaniem kasy wirtualnej AC POS_V1. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych formularza i wyrażeniu wszystkich niezbędnych akceptacji należy zatwierdzić wysyłkę Zamówienia do systemu ACLAS.

3. Do momentu zatwierdzenia wysyłki Zamówienia Najemca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. Wprowadzone w Zamówieniu dane mogą być w późniejszym czasie modyfikowane przy zgłoszeniu się pracownika ACLAS do potwierdzenia danych i przygotowania papierowej wersji Umowy do podpisania przez Najemcę.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Wyślij formularz”.

5. Wysłanie Zamówienia jest równoznaczne z wysłaniem oferty kupna określonych w Zamówieniu Usług. Od tej chwili ewentualne modyfikacje albo cofnięcie wysłanego Zamówienia może nastąpić jedynie w formie bezpośrednich kontaktów (poczta elektroniczna, rozmowa telefoniczna) Najemcy z pracownikiem ACLAS.

6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia pracownik ACLAS w czasie 2 dni roboczych skontaktuje się z Najemcą w celu potwierdzenia/zmiany informacji zawartych w Zamówieniu i przygotuje papierową lub elektroniczną (w systemie AUTENTI) Umowę do podpisania przez Najemcę.

7. Po otrzymaniu na adres: kasaw1717006207irtua1717006207lna@a1717006207clas-1717006207polsk1717006207a.pl1717006207 skanu, zdjęcia lub podpisanej w systemie AUTENTI Umowy podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji Najemcy Umowę uważa się za zawartą (art.61 § 2 kc) i przyjętą do realizacji i ACLAS prześle na adres e-mail wskazany przez Najemcę pierwszą fakturę za zamówione Usługi.

8. Wszelkie zmiany danych Najemcy wymagają ich przesłania w formie poczty elektronicznej na adresy wskazane w Umowie.

9. Wykaz Usług świadczonych przez Wynajmującego w ramach Portali jest na bieżąco aktualizowany przez Administratora Portali. Administrator Portali zastrzega sobie możliwość braku akceptacji zamówionego świadczenia z jednoczesnym powiadomieniem Najemcy o przyczynie takiej decyzji.

§4 Sposoby płatności

1. Ceny realizacji Usług zamówionych za pośrednictwem Portali określone są w cenniku na stronie głównej: www.kasawirtual.pl („Kalkulator wynajmu”) oraz w Załącznikach do podpisanej Umowy. Ceny ustalane są
w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (cena netto).

2. Faktury z tytułu Usług realizowanych przez Wynajmującego przekazywane są Najemcy poprzez adres mailowy wskazany w Umowie.

3. Najemca dokonuje płatności za należności wskazane na fakturze poprzez kasę wirtualną AC POS_V1 komunikującą się z bramką płatności elektronicznych. Funkcja ta jest dostępna po uruchomieniu aplikacji kasy wirtualnej AC POS_V1. Zakres form płatności oferowanych przez bramkę płatności elektronicznych wyświetla się po uruchomieniu poprzez kasę wirtualną AC POS_V1 takiej funkcji.

4. Najemca może również dokonać przelewu należności we wskazanym terminie i na wskazane w fakturze konto bankowe Wynajmującego. Niepobranie faktur nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty ceny w kwocie i w terminie wskazanych na fakturze.

§5 Reklamacje

1. Administrator Portali oświadcza, że podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portali w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników Portali.

2. Użytkownik Portali uprawniony jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Portali o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portali:

– pisemnie na adres: ACLAS Polska sp. z o.o., ul. Kędzierzyńska 17A lok.2, 41-902 Bytom

lub

– e-mailem na adres: kasaw1717006207irtua1717006207lna@a1717006207clas-1717006207polsk1717006207a.pl1717006207.

3. Administrator Portali zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonych reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie składającego reklamację, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§6 Ochrona danych Najemcy

1. Dane Najemcy będą przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Portali zgodnie
z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane Najemcy podane w związku ze składaniem Zamówienia będą przetwarzane przez Administratora Portali w celu zawarcia i realizacji Umów lub dokonania innej czynności prawnej z Najemcą albo do niezbędnego kontaktu związanego z właściwością świadczonej Usługi lub sposobem jej rozliczenia.

3. Administrator Portali zobowiązuje się do zachowania poufności danych użytkowników Portali.

4. Administrator Portali podejmuje właściwe techniczne i organizacyjne środki ochrony Portali oraz danych podanych w związku ze składaniem Zamówienia, zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

5. W celu należytego wykonania Usług zamówionych w Portalach Administrator Portali zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemców przy rejestracji poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (np.: KRS, CEIDG).

6. W przypadku korzystania z Portali przez Najemcę w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami Administrator Portali zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Najemcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator Portali powiadomi Najemcę o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§7 Ochrona znaków towarowych Wynajmującego

Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w ramach prezentacji produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator Portali dokłada wszelkich starań, by Portale funkcjonowały w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Portali mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator w miarę możliwości poinformuje ogłoszeniem na stronie Portali.

2. Usługi są świadczone przez Administratora/Wynajmującego za pośrednictwem Portali do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest uprawniony bez uprzedniego zawiadamiania Najemcy do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną wcześniej oferowanych w Portalach z zastrzeżeniem, że prawa nabyte przez Najemców na podstawie Umowy zawartej
z Wynajmującym będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Wynajmującym a Najemcami, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Katowicach.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422- j.t. ze zm.).

5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy związane z rejestracją sprzedaży za pomocą kas wirtualnych.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2023 roku.